Navigatie

De kosten van verzending zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van de pakketten.

Risicopakketten ontvang je aangetekend. (Zonder extra kosten voor de klant.)

Wij versturen je pakket binnen 4 werkdagen.

Afwijkende bezorging / verzending is altijd mogelijk in overleg, heb je hier vragen over, neem dan even contact op:

info@rotterdamsantiek.nl.

 


De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld dienen gelezen en geaccepteerd te worden voordat de bestelling afgerond kan worden.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Rotterdams Antiek, onderdeel van KasbecK, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24410976.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Rotterdams Antiek.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rotterdams Antiek zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KasbecK Rotterdams Antiek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van KasbecK Rotterdams Antiek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KasbecK Rotterdams Antiek. KasbecK Rotterdams Antiek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3. Prijzen / Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen en aanbiedingen van KasbecK Rotterdams Antiek zijn vrijblijvend en KasbecK Rotterdams Antiek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KasbecK Rotterdams Antiek.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.
3.4 KasbecK Rotterdams Antiek is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Als zich dit voordoet dan zal de prijs door KasbecK Rotterdams Antiek zo spoedig mogelijk worden aangepast.
3.5 KasbecK Rotterdams Antiek garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.


4. Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van KasbecK Rotterdams Antiek.
4.2 Als u met enige betaling in gebreke bent, is KasbecK Rotterdams Antiek gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Levering
5.1 Nadat een bestelling is geplaatst en na ontvangst van uw betaling, wordt tot levering van de door u bestelde producten overgegaan. KasbecK Rotterdams Antiek verzendt of bezorgt de door de koper gekochte producten. Producten worden via de geldende posttarieven verstuurd. Hierbij is KasbecK Rotterdams Antiek niet aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het product tijdens het transport. Wanneer de koper het product tegen een meerprijs verzekerd wilt laten verzenden dan kunt u dit aangeven. De extra kosten zijn voor rekening van de koper.
5.2 De door KasbecK Rotterdams Antiek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KasbecK Rotterdams Antiek bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van KasbecK Rotterdams Antiek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KasbecK Rotterdams Antiek geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


6. Retourzendingen
6.1 Als er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Als de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan KasbecK Rotterdams Antiek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KasbecK Rotterdams Antiek. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in ongewijzigde staat verkerend.
Als de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KasbecK Rotterdams Antiek er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel
voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
4.4 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de overeenkomst. Als dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan KasbecK Rotterdams Antiek onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3 Als is aangetoond dat het KasbecK Rotterdams Antiek product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan behoudt KasbecK Rotterdams Antiek zich het recht voor het desbetreffende artikel tegen retournering te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
4.4 Artikelen kunnen niet worden teruggenomen of geruild als:
- U zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
- Het artikel gebruikt en/of gewassen is.
- U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
- Wanneer het product speciaal voor u op maat gemaakt is en daardoor niet meer verkoopbaar is voor andere klanten, hierbij valt te denken aan producten met een naam erop of producten in afwijkende kleurcombinaties.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, Als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan KasbecK Rotterdams Antiek verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
7.2 Eigendom van alle door KasbecK Rotterdams Antiek aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KasbecK Rotterdams Antiek zolang de afnemer de vorderingen van KasbecK Rotterdams Antiek uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KasbecK Rotterdams Antiek wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
7.3 De door KasbecK Rotterdams Antiek geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
7.4 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
7.5 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KasbecK Rotterdams Antiek of een door KasbecK Rotterdams Antiek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KasbecK Rotterdams Antiek haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
7.6 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KasbecK Rotterdams Antiek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.7 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KasbecK Rotterdams Antiek.


8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door KasbecK Rotterdams Antiek geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 KasbecK Rotterdams Antiek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door KasbecK Rotterdams Antiek verkochte producten.
9.2 De inhoud van www.RotterdamsAntiek.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. KasbecK Rotterdams Antiek kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. KasbecK Rotterdams Antiek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
9.3 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KasbecK Rotterdams Antiek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KasbecK Rotterdams Antiek, dan wel tussen KasbecK Rotterdams Antiek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KasbecK Rotterdams Antiek is KasbecK Rotterdams Antiek niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KasbecK Rotterdams Antiek.

11. Overmacht
11.1 KasbecK Rotterdams Antiek is niet aansprakelijk, Als en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KasbecK Rotterdams Antiek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 KasbecK Rotterdams Antiek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KasbecK Rotterdams Antiek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Als KasbecK Rotterdams Antiek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Privacy
12.1 KasbecK Rotterdams Antiek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. KasbecK Rotterdams Antiek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
12.2 Als u een bestelling plaatst bij KasbecK Rotterdams Antiek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KasbecK Rotterdams Antiek.
5.2 KasbecK Rotterdams Antiek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 KasbecK Rotterdams Antiek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

13. Diversen
13.1 Als u aan KasbecK Rotterdams Antiek schriftelijk opgave doet van een adres, is KasbecK Rotterdams Antiek gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan KasbecK Rotterdams Antiek schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KasbecK Rotterdams Antiek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KasbecK Rotterdams Antiek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.3 KasbecK Rotterdams Antiek is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

15. Copyright
15.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze wegpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van KasbecK Rotterdams Antiek.



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 Rotterdams Antiek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.